Bilag 1:     Privatlivspolitik for idrætsforeninger


Revideret  28-09-2018, Kirsten Dideriksen

Birkerød Stavgangsforening dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Birkerød Stavgangsforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Marianne Lund
Adresse: c/o instruktør Marianne Lund, Bellisbakken 5, 3460 Birkerød
CVR: 28425996
Telefonnr.: 2877 9445
Mail: lund.motion@gmail.com
Website: www.birkeroedstavgang.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn,, adresse, indmeldelsesår, telefonnummer, fødselsår, e-mailadresse  
 

Oplysninger om tovholdere og trænere:
Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummerHer indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig.Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Behandling med samtykke

Formålene:
Formål med behandling af medlemsoplysninger:
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
Administration af din relation til os

Formål med behandling af oplysninger på tovholdere og trænere:
Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
Administration af din relation til os


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse og dokumentation af stavgangsaktiviteter
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i
DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om tovholdere og træner til disse, for at tovholdere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Der sker videregivelse af oplysninger om tovholdere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet tovholder eller træner eller som lønnet leder eller træner:
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år å efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen, ved økonomiske krav dog i op til 3 år.
Ulønnede tovholdere og træ
nere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt, ved økonomiske krav dog i op til 3 år.
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, tovholdere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Bilaget er oprindeligt udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.
2. udgave, februar 2018.  


 

 

Bilag 2:              Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:

Birkerød Stavgangsforening, c/o Instruktør Marianne Lund,

Bellisbakken 5, 3460 Birkerød, CVR-nr. 28425996]

Dato for seneste ajourføring af dokumentet: 28-09/2018, Kirsten Dideriksen

1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?

Følgende bestyrelsesmedlemmer:

-          Marianne Lund, 2877 9445, lund.motion@gmail.com

-          Linda Lyngskær, 6170 8909, lindalyngskaer@gmail.com

-          Kirsten Dideriksen, 2714 5443,  dideriksen.jyde@gmail.com

2. Hvad er formålene med behandlingen?

Varetagelse af medlemsforhold og trænere og lederes forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder generalforsamlinger og kontingentopkrævning

Administration af foreningens eksterne relationer, herunder indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven samt indberetning til idrætsorganisationer

Udbetaling af honorar og godtgørelser

 

3. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Almindelige personoplysninger:

      a)       Navn
b)
       Mailadresse
c)
       Telefon
d)
       Gadenavn
e)
       Postnr
f)
        Start-kalenderår
g)
       Årgang
h)
       Indbetalt kontingent dette år
          Bemærkninger

4. Hvem behandler vi oplysninger om?

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

a)       Medlemmer

b)       Tovholdere

                Trænere
5. Hvem videregives oplysningerne til? Almindelige personoplysninger om medlemmer, tovholdere og trænere videregives til DAI og specialforbund under DIF, når vi i foreningen har en berettiget interesse heri.
6. Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen? Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer i op til 1 år efter tilhørsforholdets ophør.
Almindelige personoplysninger om ulønnede tovholdere og trænere opbevares i op til 1 år efter virket er ophørt.
7. Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?

Vi opbevarer alle personoplysninger i et regneark på kassererens computer. Denne computer er placeret i dennes hjem og er tilgængelig for kassereren. Regnearket er beskyttet af et password, som kun kendes af de dataansvarlige.

En kopi af disse persondata opbevares på Marianne Lunds computer i hendes hjem. Data er opbygget i computerens kontakter og er beskyttede af password, som alene kendes af hende. Computeren er selv beskyttet af et password, som kun kendes af Marianne Lund.

8. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på
    persondatasikkerheden?

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi (inden 72 timer) vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.

Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder.
9. Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse
    ind i vores IT-systemer?

Vores IT-system kan følgende:

a)   Foreningens persondata opbevares i et Excel ark, og vi benytter Excel’s funktioner til kopiering og sletning af data for en person.

b)    Kassereren gennemgår data mindst 1 gang årligt og sletter oplysningerne manuelt.

Der er ingen automatisk notifikation for kontrol og ajourføring af data.

Bilaget er oprindeligt udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

2. udgave, februar 2018.  

Tilrettet og godkendt af foreningen.

 

7.11.2018